پیج اینستاگرام طبایع

اختناق

خفه شدن، گلو گرفتن؛  امتناع نفوذ نفس به ریه و قلب یا دشواری آن.

اختناق رحم: بیماری شبیه صرع و غشی متناوب که بیشتر در زنانی که بی نظمی عادت ماهیانه دارند یا در زنان بی شوهر پدید می آید (لغت نامه 1275؛ غیاث 28).