پیج اینستاگرام طبایع

غلیان

غَلَیان به معنی جوشیدن، جوشش، جوشیدن آب یا چیز دیگر. حالت مایعی است که بر اثر حرارت شروع به تبخیر می‌کند، چنانکه مایع حرکت می‌کند و صدایی از آن به سبب صعود حباب های بخار از قسمت مجاور کانون حرارت به سطح مایع، به گوش می‌رسد.

در برخی منایع غلیان به معنای کورک، دمل، جوش و التهاب نیز به کار رفته است.

نقطه غلیان: نقطه غلیان هر مایع درجه حرارتی است که در آن درجه شروع به غلیان می‌کند.