عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

محتقن

مُحتَقن یعنی ۱ – بیماری که به حبس بول دچار شود. ۲ – بیماری که برای بهبود از بند شدن بول حقنه گیرد. ۳ – نسجی که در آن خون زیاد جمع شده باشد، نسجی که خون بیشتری در آن مانده باشد و در نتیجه دچار ازدیاد حجم شده باشد. ۴ – جمع شونده، گرد آینده (شیر، خون).

محتقن گردیدن: حبس شدن، در یکجا جمع شدن