پیج اینستاگرام طبایع

محتقن

مُحتَقن یعنی 1 – بیماری که به حبس بول دچار شود. 2 – بیماری که برای بهبود از بند شدن بول حقنه گیرد. 3 – نسجی که در آن خون زیاد جمع شده باشد، نسجی که خون بیشتری در آن مانده باشد و در نتیجه دچار ازدیاد حجم شده باشد. 4 – جمع شونده، گرد آینده (شیر، خون).

محتقن گردیدن: حبس شدن، در یکجا جمع شدن