پیج اینستاگرام طبایع

داروی لعابی

دارویی را لعابی میﻧﺎﻣﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ آن را در آب ﻓﺮو ﺑﺮﻳﻢ ﻳﺎ در ﻣﺎیعی ﻗﺮار دﻫﻴﻢ اﺟﺰایی از آن ﺟﺪا میﺷﻮد و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺠﻮارش می‌آﻣﻴﺰد و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ آﻣﻴﺰش ﻧﻮعی ﭼﺴﺒﻨﺪگی را ﺑﻪ ﺑﺎر می‌آرد ﻣﺎﻧﻨﺪ:  اﺳﻔﺮزه و ختمی، داﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﻌﺎﺑﺪار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﺰ دادن اﺳﻬﺎل اﻳﺠﺎد می‌ﻛﻨﺪ.  اﮔﺮ اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻌﺎﺑﻴﺖ آنﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه می‌ﺷﻮد و ﺷﻜﻢ را ﺑﻨﺪ می‌آورد.