پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

داروی لعابی

دارویی را لعابی میﻧﺎﻣﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ آن را در آب ﻓﺮو ﺑﺮﻳﻢ ﻳﺎ در ﻣﺎیعی ﻗﺮار دﻫﻴﻢ اﺟﺰایی از آن ﺟﺪا میﺷﻮد و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺠﻮارش می‌آﻣﻴﺰد و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ آﻣﻴﺰش ﻧﻮعی ﭼﺴﺒﻨﺪگی را ﺑﻪ ﺑﺎر می‌آرد ﻣﺎﻧﻨﺪ:  اﺳﻔﺮزه و ختمی، داﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﻌﺎﺑﺪار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﺰ دادن اﺳﻬﺎل اﻳﺠﺎد می‌ﻛﻨﺪ.  اﮔﺮ اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻌﺎﺑﻴﺖ آنﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه می‌ﺷﻮد و ﺷﻜﻢ را ﺑﻨﺪ می‌آورد.