پیج اینستاگرام طبایع

ذی ثقب

ثقب یعنی ثقبه، رخنه، سوراخ، منفذ و ذی ثَقب یعنی دارای منافذ زیاد