پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ذی ثقب

ثقب یعنی ثقبه، رخنه، سوراخ، منفذ و ذی ثَقب یعنی دارای منافذ زیاد