پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سباخ

سِباخ جمع سَبَخه و به معنی شوره زار؛ نمکزار، زمین غیر زراعی؛ زمینی که کشت نشده و آبادان نباشد.