پیج اینستاگرام طبایع

اخلاط

اخلاط جمع خلط است که شامل خلط های صفرا، سودا، بلغم و دم است. هر کدام از اخلاط مزاج خاص خود را دارد. هر خلط وابسته به عواملی مانند خوراک، فصل، دما، جنسیت و ساعت، کم و زیاد می‌شود. اگر فردی دچار کمبود یا ازدیاد یک خلط باشد منجر به عدم تعادل در بدن شده و تغییراتی قابل پیش‌بینی در فرد مشاهده می‌شود. همچنین ممکن است ارگان‌های مختلف بدن، اختلال خلط متفاوتی داشته باشند. برای مثال ممکن است در یک فرد، قلب سوداوی و معده دموی شده باشد. باید توجه داشت که خلط و مزاج دو امر متفاوت هستند. گاهی غلبه خلط یا سوءمزاج و در برخی موارد، ترکیب این دو باعث بروز بیماری می‌شود. اخلاط چهارگانه مشخصه‌های بسیاری دارند که برای توصیف جنبه‌های مختلف زندگی روزانه و استفاده مناسب از روش‌های سنتی برای درمان بیماری‌ها بسیار سودمندند.

اخلاط اربعه: اخلاط چهارگانه

اخلاط ردیه:اخلاط غیر معتدل

در برخی منابع، اَخلاط به معنی داروهای خوشبو نیز هست.