پیج اینستاگرام طبایع

عطاش

عُطاش جمع عَطشان، به معنای بیماری تشنگی، حالتی که انسان هر چه آب می خورد باز احساس تشنگی می کند و سیراب نمی‌شود. معادل استسقاء