پیج اینستاگرام طبایع

سَمَن (سَمن)

در عربی مطلق و در اصطلاح طب قدیم؛ روغن، خصوصاً روغن گاو را سَمَن یا سَمن گویند؛ روغن کره (روغن حیوانی). اما در اصطلاح فارسی، مقصود از سَمَن گلی است خوشبو و سپید که پنج گلبرگ دارد و آنرا یاسمن و یاس نیز گویند.