پیج اینستاگرام طبایع

داء الاسد

جذام، خوره؛ علت آن پدید آمدن سودای فاسد غیرطبیعی در بعضی اعضاء و یا در همه آن‌ها می‌باشد. در ابتدا به شکل داغ های سرخ تیره در بدن می باشد و به مرور زمان تیره تر و سیاه می‌گردد و از آن چرک آب و رطوبات لزج دفع می‌گردد و در نهایت اعضاء را فاسد می‌گرداند. اگر عفونت کند و بخار آن به قلب برسد موجب تب و اگر به سوی پوست بریزد، باعث یرقان می‌شود و از بیماری‌های ارثی و مسری است.