پیج اینستاگرام طبایع

جلیدیه

جلیدیه یعنی عدسی چشم؛ جسمی است جامد و صاف مانند یخ به شکل عدسی دو طرف محدب که در پشت مردمک قرار دارد. (تاج بخش، 1385: 88).

جسمی است جامد بشکل عدسی محدب الطرفین شفاف و بی رنگ که در عقب مردمک چشم قرار دارد و دارای یک سطح قدامی محدب و یک سطح خلفی می‌باشد که نسبت بسطح قدامی تحدب بیشتر دارد.

رطوبت جلیدیه: رطوبت های چشم سه تاست: زجاجیه، جلیدیه، بیضیه و رطوبت جلیدیه؛ رطوبت وسطی از رطوبت های چشم است که به خاطر جمود و صفایش جلیدیه (منسوب به جلید = یخ) نامیده شده است. (محمد بن یوسف هروی، 1387: 187)