پیج اینستاگرام طبایع

بیضیه

رطوبت های چشم سه نوع است: زجاجیه، جلیدیه، بیضیه و بیضیه به معنی رطوبت مائی (آبی) است. مایع شفاف و براقی که در خانه قدامی چشم یعنی در جزئی از چشم که مابین قرنیه و عنبیه است واقع شده و به عبارتی فضای بین عدسی و قرنیه چشم را پُر می کند. (تاج بخش، 1385: 165)

بیضیه رطوبتی است که از نظر رنگ و روشنی و قوام شبیه سفیده تخم مرغ است. (نگ. محمد بن یوسف هروی، 1387: 187) رطوبت بیضیه برای مرطوب نگاه داشتن دائمی جلیدیه نیاز است و گرنه داخلش خشک می شود و شفافیتش نقصان می یابد.