پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عقر

عُقر به معنی عدم قبولی آبستنی رحم است و اگر نطفه ای به سختی هم منعقد گردد به سرعت لغزیده و ساقط می‌گردد به دلیل سوء مزاج سرد کثیف و یا سوء مزاج گرم فاسد سوزاننده منی و یا سوء مزاج سرد مرطوب سست نرم؛ نازایی و عاقر شدن را نیز عقر گویند.