فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

محمر

مُحَمِّر؛ دوایی است که عضو را به شدت گرم می نماید، تا حدی که خون لطیف را به ظاهر کشیده و آن را سرخ کند. مانند خردل، انجیر و پونه. دوای محمر کارِ کی (داغ گذاری) را برای پوست می کند.