پیج اینستاگرام طبایع

محمر

مُحَمِّر؛ دوایی است که عضو را به شدت گرم می نماید، تا حدی که خون لطیف را به ظاهر کشیده و آن را سرخ کند. مانند خردل، انجیر و پونه. دوای محمر کارِ کی (داغ گذاری) را برای پوست می کند.