ما را دنبال کنید

صفره

صُفرَه یعنی زردی، زرد شدن.