پیج اینستاگرام طبایع

صفره

صُفرَه یعنی زردی، زرد شدن.