ما را دنبال کنید

مُرّ

تلخ، آنچه به سطح ظاهر زبان نفوذ کند و سطح آن را خشن سازد. افعال آن: جلا، تلطیف، ترقیق، تقطیع، تخشین، تجفیف، تسخسن و منع تعفن است و گرمی آن کمتر از (حِریف) است، مانند: گیاه مُرمکی و گیاه صبر