پیج اینستاگرام طبایع

حضیض

حضیض یعنی 1) فرود، پستی  2) جای پست در زمین یا پایین کوه .