پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

حضیض

حضیض یعنی ۱) فرود، پستی  ۲) جای پست در زمین یا پایین کوه .