پیج اینستاگرام طبایع

نزله

نزله یعنی فروریختن فضولات رطوبی از دو بطن ابتدایی دِماغ به حلق و بعضی اعضای مخصوص یه ریه و یا سینه. در سخن پزشکان ایران و سرزمین‌های اسلامی، خروج ترشحات فرودآمده از سر از طریق بینی، «زکام» نامیده می‌شود. همین ترشحات اگر از پشت حلق فروبریزند به بیان حکیمان «نزله» نام می‌گیرند.

«زکام» و «نزله» از جمله بیماری هایی است که در طب سنتی ایران مورد بحث قرار گرفته و به آن توجه ویژه ای شده است. ماده نزله از دماغ (مغز) به سمت پایین ریزش می‌کند و با ورود به اعضای مختلف بدن یا احتباس در دماغ می‌تواند سبب مشکلات‌ متعددی در فرد مبتلا شود؛ در نتیجه در برخی منابع از نزله به عنوان «ام الامراض» یاد شده است.