عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

روث

رَوث در لغت به معنای سرگین چارپایانی که سم بدون شکاف دارند (اسب، الاغ و قاطر) آمده است.