پیج اینستاگرام طبایع

دابق

دابق  [اصطلاح طب سنتی] دوائی را نامند که به سبب لزوجت جوهر کثیف خود بدست بچسبد مانند دبق (سریش)