پیج اینستاگرام طبایع

التیام

بهبود یافتن، به یکدیگر پیوسته شدن و بهم آمدن زخم (التیام جراحت)، بهم آوردن شکستگی و شکافتگی (التیام استخوان)

از نظر پزشکی، بازیابی ساختاری و کارکردی بافت ها و اعضا و دستگاه های آسیب دیده بدن را التیام گویند.