ما را دنبال کنید

مجفف

مُجَفِّف؛ یعنی خشکاننده، آن چه رطوبات را تقلیل، یا نابود کند مانند سندروس.

در اصطلاح طب، دوایی که رطوبات را از بین می‌برد (از کتاب دوم قانون ص ۱۵۰). دارویی که بر اثر محلل (تحلیل برنده) بودنش رطوبات زیان آور بدن را زایل سازد (از کشاف اصطلاحات الفنون).