پیج اینستاگرام طبایع

مجفف

مُجَفِّف؛ یعنی خشکاننده، آن چه رطوبات را تقلیل، یا نابود کند مانند سندروس.

در اصطلاح طب، دوایی که رطوبات را از بین می‌برد (از کتاب دوم قانون ص 150). دارویی که بر اثر محلل (تحلیل برنده) بودنش رطوبات زیان آور بدن را زایل سازد (از کشاف اصطلاحات الفنون).