پیج اینستاگرام طبایع

ظفر

ظُفُر به معنی ناخن و جمع آن اظفار می باشد.