پیج اینستاگرام طبایع

ذبحه

ذُبَحَه ورمی باشد به هر دو جانب حلقوم، اوریون، درد گلو، آماس لوزه ها؛ ورم گرمی که در عضلات دو طرف حلقوم که با آن بلع صورت می‌گیرد ایجاد می‌شود و دلیل آن غلبه خون و امتلای عروق آن است.  دردی است که در گلو از بسیاری خون پیدا می‌شود و بدترین خناق‌هاست. ابن سینا بین ذبحه و اختناق فرقی قائل نیست.