عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

احتباس

اِحتِباس؛ احتقان و اجتماع مواد در بدن است و لازم و متعدی هر دو می آید. (قرابادین، حدود امراض ۵۲۷). احتباسِ بول (حبس البول): بند آمدن ادرار. احتباسِ طَمث: کمی جریان یا جریان نایافتنِ خونِ قاعدگی.