مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

احتباس

اِحتِباس؛ احتقان و اجتماع مواد در بدن است و لازم و متعدی هر دو می آید. (قرابادین، حدود امراض ۵۲۷).

احتباسِ بول (حبس البول): بند آمدن ادرار.

احتباسِ طَمث: کمی جریان یا جریان نایافتنِ خونِ قاعدگی.