پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سبابه

سبابه یعنی دومین انگشت دست که مجاور شست است (انگشت بین ابهام وشست)، انگشت شهادت، انگشت اشاره، که برخی بدان انگشت دشنام نیز گویند.