پیج اینستاگرام طبایع

سبابه

سبابه یعنی دومین انگشت دست که مجاور شست است (انگشت بین ابهام وشست)، انگشت شهادت، انگشت اشاره، که برخی بدان انگشت دشنام نیز گویند.