پیج اینستاگرام طبایع

طرفه

طَرفِه در اصطلاح طب یعنی نقطه سرخی از خون بسته که در چشم در اثر ضربه و غیر آن حادث شود. نقطه ای سرخ باشد یا کبود که بر سپیده چشم افتد. (ذخیره خوارزمشاهی) و یا به معنی رطوبتی است که از چشم جاری می شود.