پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عطب

عَطَب یعنی هلاک شدن، خواه برای انسان باشد و خواه غیرانسان

عَطُب یا عُطُب یعنی نرم و نازک شدن پنبه؛ یعنی پنبه که آن را قطن هم خوانند و دود آن زکام را نافع است.