پیج اینستاگرام طبایع

نفث الدم

نفثُ الدَم از منظر طب سنتی یعنی خلط خونی، تف خونی، آمدن خون از راه دهان، خارج شدن خون با اخلاط از ریه، اگر این خون با بزاق همراه شود این خون از اجزای دهان است و اگر با سرفه دفع شود از حلق و نواحی آن و اگر با سرفه دفع شود از قصبه ریه است و نیز اگر به وسیله سرفه دفع گردد از ریه و نواحی سینه و اگر با قی دفع گردد از دهانه معده یا کبد است.