پیج اینستاگرام طبایع

ردی

رَدی یعنی، بد، بی قدر و ارزش، فاسد، تباه، تباهی.