فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

ردی

رَدی یعنی، بد، بی قدر و ارزش، فاسد، تباه، تباهی.