ما را دنبال کنید

شطب

شَطِب در اصطلاح یعنی جدا گردیدن، دور شدن، پوست باز کردن، پاره کردن چیزی