پیج اینستاگرام طبایع

خبث

خَبَث در لغت یعنی پلیدی، ریم و در اصطلاح کف و دُرد و جِرم اجسامی است که در حین گداختن از آن جدا می‌شود، طبیعت مجموع آن خشک و در حرارت و برودت مختلف است (مخزن الادویه).

خَبَثُ الحَدید: نوش و ریم آهن، ثُفل آهن، چرک آهن، جرم و ریم آهن که پس از ذوب آن بدست می آید. ماهیت آن: چرکی است که در وقت گداختن از آهن جدا می شود.

طبیعت آن گرم در درجه دو و خشک در درجه سه است، مجفف (خشک کننده) رطوبات و محلل (تحلیل برنده)  ورم های گرم است و جهت امراض چشم نافع بوده و مقوی معده است،