پیج اینستاگرام طبایع

ملین

مُلَیِن؛ یعنی نرم کننده بطن و آن دوایی را نامند که به قوت حرارت معتدله و رطوبت خود، آنچه را در معده و امعاء است خارج نمایند و این اعم از منضج و مزلق است، مانند مغز فلوس، خیار شنبر، تمر هندی و شیر خشت.

مُلَیّن ماده یا دارویی که برای رفع یبوست مصرف می‌کنند مانند روغن کرچک و زیتون