پیج اینستاگرام طبایع

اختلاج

انقباض و تشنج شدید و غیر ارادی عضلات و اعضاء. لرزش، طپش

جستن عضویی غیرمعین از بدن که آماده حرکت انبساطی سریع و بی اراده برای دفع ماده بادی حبس شده در آن عضو باشد، اگر ماده آن کم و رقیق باشد زود ساکن می شود و الا اگر باز ماده در آن جمع گردد، یا ماده غلیظ و زیاد باشد حرکت آن نیز عود خواهد نمود، زیاد شدن امتداد آن منجر به بیماری ها می‌شود.

جنبیدن و پریدن اندام ها؛ انقباض و تشنّج شدید عضلات؛ Convulsion ؛ پریدن رگها و پلک چشم:Nictiating spasm؛ اختلاج شَراسیف: برجستن پهلوها و جناغ سینه.(غیاث 28، فرهنگ167؛ The concise 46).

اختلاج به معنی پریدن و تپش است و آن حرکت غیر ارادی است که در بعضی از مواضع بدن مانند قلب معده و … رخ می‌دهد و عضلاتی از قبیل پلک و لب را درگیر می‌کند. و آن حرکتی است سریع متواتر انقباضی و انبساطی زیرا که محرک آن باد بخاری خفیف‌الحرکت است و آن حرکت زود ساکن می‌شود به سبب آنکه چون ماده آن غلیظ نیست و بخار بر آن غلبه دارد زود به تحلیل می‌رود و شاید که به سبب دوری اجزای بخاری غلظت پیدا نموده ساکن گردد و بسا باشد که بعد از زوال نیز عود نماید و به سبب آنکه در حرارت اولیه هرگز ماده‌اش به تحلیل نرفته باشد و سبب و موجب این مرض و مبداء آن خلط غلیظ و لزج است.

فرق رعشه با احتلاج: حرکت اختلاج چه عضو متحرک باشد یا ساکن به وجود می آید، اما در رعشه حرکت موقوف به حرکت عضو است.