پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بحران

آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی، تغییر و دگرگونی سریعی است که در حال بیمار پیدا می شود که در آن یا به حال بهتر و یا به حال بدتر گرایش پیدا می کند و این دگرگونی بیشتر در بیماری های سختی که زیاو آور طبع است، پیدا می شود.

در برخی از منابع نیز، تغییری که در تب بیمار پیدا می‌شود و به مرور زمان بیشتر می شود، بحران تعریف گشته است.