پیج اینستاگرام طبایع

خائز

خائز در اصطلاح طب سنتی یعنی آنچه اجزای خلط را به هم آورد و غلیظ گرداند.