عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خائز

خائز در اصطلاح طب سنتی یعنی آنچه اجزای خلط را به هم آورد و غلیظ گرداند.