پیج اینستاگرام طبایع

ارواح

جمع روح، در اصطلاح طبی بخاری است لطیف که در دل متولد و باعث حیات و حس و حرکت می شود.

ارواح، بخار لطیف اخلاط است. روح در اینجا یک روح طبی است نه روح شرعی. حرارت غریزی بدن در اخلاط اثر کرده و بخاری از آنها بوجود می آید که دربدن در حال گردش است. این بخار روح نام دارد.

  • روح، بر سه نوع است: ا) طبیعی 2) نفسانی 3) حیوانی
  • روح طبیعی در کبد است و وظیفه آن رشد و نمو بدن است.
  • روح نفسانی در مغز است و وظیفه آن حس و حرکت است.
  • روح حیوانی در قلب است و وظیفه آن تداوم حیات است.

مثلا وقتی بحث می‌شود که چیزی مقوی ارواح است یعنی این که مقویِ کبد و مغز و قلب است و ..