پیج اینستاگرام طبایع

انزلاق جنین

بچه انداختن، سقط جنین. انزلاق جنین، در علاج زنی که بچه ناپرورده از وی بیفتد کاربرد دارد که آن را به تازی اسقاط و به پارسی فکانه گویند.