مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

انزلاق جنین

بچه انداختن، سقط جنین. انزلاق جنین، در علاج زنی که بچه ناپرورده از وی بیفتد کاربرد دارد که آن را به تازی اسقاط و به پارسی فکانه گویند.