پیج اینستاگرام طبایع

البخر (البخر الفم)

به بدبویی دهان و دندان و نیز به رطوبت معده اطلاق می‌شود.