پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خرء

فضله و سرگین پرندگان، آدمی، سگ و جز آن را خرء گویند.