پیج اینستاگرام طبایع

زهر

زَهر یعنی 1) شکوفه درخت و گیاه، جمع ازهار، زهور 2) سم و هر ماده که قابل بروز فساد و اختلالات زیاد در بدن حیوان و انسان باشد و نیز موجب مرگ آن گردد.