پیج اینستاگرام طبایع

انزلاق

اِنزِلاق به معنی لغزیدن، لغزیده شدن و یا سُر خوردن است.

انزلاق جنین: بچه افکندن، سقط جنین.