عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انزلاق

اِنزِلاق به معنی لغزیدن، لغزیده شدن و یا سُر خوردن است. انزلاق جنین: بچه افکندن، سقط جنین.