پیج اینستاگرام طبایع

عظام

عِظام جمع عَظم و به معنی استخوان هاست.