پیج اینستاگرام طبایع

احشاء

احشاء جمع حَشا، آنچه در سینه و شکم و به عبارتی در دستگاه گوارش باشد از جمله دل و کبد و معده، طحال، کلیه ها و مثانه

امعاء و احشاء: اصطلاحی است برای بیان برخی اندام های داخلی بدن انسان، که شامل دستگاه گوارش (از مری گرفته تا انتهای روده) و کلیه‌ها می باشد.