پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

شتر

شَتِر در اصطلاح طب در دو معنا کاربرد دارد ۱) پلک چشم ۲) برگشتگی پلک چشم