پیج اینستاگرام طبایع

ثنایا

ثنایا جمع ثنیه، دندان های تیز پیشین یا دندان های نیش انسان و دیگر پستانداران که معمولاً برنده هستند و برای بریدن و قطع اغذیه بکار می‌روند. توضیح تعداد این دندان ها درانسان ۸ است که ۴ عدد درفک بالا و ۴ عدد درفک پایین قراردارد. دو دندان ثنایایی را که در هر فک در وسط قرار دارند بنام ثنایای مرکزی خوانند و دو دندان ثنایایی را که در هر فک در طرفین قرار دارند بنام ثنایای کناری نام گذاری کرده اند. تاج این دندان ها بطورکلی شبیه پاروی پهن است و دارای لبه باریک برنده ای هستند که سطح برنده یا قطع کننده نامیده می‌شود.