فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

فرح مهلک (شادی مرگ)

فرح مهلک یا شادی مرگ؛ یعنی مرگ از غایت شادی؛ مرگی که به‌ سبب شادی مفرط و به ناگهان عارض شود.