مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

مرقق

مُرقّق؛ آن چه به خلاف منضج باشد در تغلیظ (مخزن الادویه). رقیق کننده اخلاط.