پیج اینستاگرام طبایع

مرقق

مُرقّق؛ آن چه به خلاف منضج باشد در تغلیظ (مخزن الادویه). رقیق کننده اخلاط.