پیج اینستاگرام طبایع

لادغ

لادِغ یعنی گزنده، و در اصطلاح طب، نام مرضی است که به موجب آن پوست گزیده می‌شود چنانکه مار و عقرب می‌گزد.