عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بلغم خام

بلغم رقیق و مختلف القوام را در اصطلاح طب بلغم خام گویند. بلغم های زایدی که با هم مختلفند ولی در برابر حس، همانند می باشند را بلغم خام (ناپخته) گویند.