پیج اینستاگرام طبایع

بلغم خام

بلغم رقیق و مختلف القوام را در اصطلاح طب بلغم خام گویند.

بلغم های زایدی که با هم مختلفند ولی در برابر حس، همانند می باشند را بلغم خام (ناپخته) گویند.